ความเป็นมาอาเซียน

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รายวิชา คอมพิวเตอร์(การสร้างและออกแบบเว็บไซต์)  รหัสง33201

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษา
 2556
—————————————————-

1. ชื่อโครงงาน    การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress   เรื่อง …บทเรียนอาเซียน……(ใส่ชื่อบทเรียน
ที่นักเรียนได้ศึกษาหรือค้นคว้า)
2. ประเภทของโครงงาน  (เลือก 1 โครงงาน)
qโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
3. ชื่อ สกุลผู้เสนอโครงงาน
นางสาวอนัดดา  กลางยาแสน                                                 ชั้น                ม.6         เลขที่      13
4. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน

นายดำรงค์ศักดิ์  อ้วนมะโฮง            ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

5. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี)

6. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

(อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร เรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นศึกษาค้นคว้ามาก่อนบ้างแล้ว ถ้ามีผู้อื่นศึกษามาก่อนแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไร)
โดยให้นักเรียนศึกษาหาข้อมูลเหล่านี้ มาเขียนเป็นแนวคิดและที่มา
1. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต

 

 

การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่งสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications media, การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT

ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 5 ประการ (Souter 1999: 409) ได้แก่
ประการแรก การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่งสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications media, การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT

ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์, อินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ทำให้สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก
ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง
ประการที่สี่ เครือข่ายสื่อสาร (Communication networks) ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจำนวนการใช้เครือข่าย จำนวนผู้เชื่อมต่อ และจำนวนผู้ที่มีศักยภาพในการเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น
ประการที่ห้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก

2. ความสำคัญของข้อมูลสื่อสังคมยุคใหม่ Social Media กับการสื่อสารในปัจจุบัน เครื่องมือสื่อสารที่พัฒนาดังกล่าวข้างต้นได้กลายมาเป็น โซเชียลมีเดีย (Social Media) เพราะสร้างให้เกิดโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยต่าง ๆ เกิดเป็นการสื่อสาร 2 ทางที่ฉับไว เกิดการแบ่งปันข้อมูลทุกประเภทอย่างรวดเร็ว

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่อาศัยโซเชียลมีเดีย ยิ่งทวีบทบาทสำคัญในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสังคมต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต สภาพแวดล้อมในสังคมมีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดความขัดแย้งระดับ สูงขึ้นในสังคม สภาวการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้คนในสังคมต้องการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์มากขึ้น เพื่อทำให้ตนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และลดความวิตกกังวลหรือไม่แน่ใจที่เกิดขึ้น (Ball-Rokeach and DeFIeur, 1976)

สังเกตได้จากสังคมไทยในช่วงที่เกิดความขัดแย้งกรณี “เมษาเลือด” เมื่อปี พ.ศ. 2553 หรือเกิดภาวะวิกฤต กรณี “มหาอุทกภัย” ปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา สมาชิกในสังคมหรือผู้รับสารยิ่งต้องการข้อมูลจากสื่อมวลชน สื่อมวลชนจะได้รับการคาดหวังจากสังคมให้มีบทบาทในการช่วยคลี่คลาย และส่งเสริมการจัดการกับภาวะวิกฤตที่คุกคามความสงบสุขของสังคมโดยเร็ว สื่อมวลชนจึงต้องทำหน้าที่ในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลประเด็นปัญหาต่าง ๆ และแนว ทางแก้ไขให้รวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้คนที่ตกอยู่ในสภาพตึงเครียดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
3. การนำ Web Blog ชื่อ WordPress มาใช้ในการสร้างเนื้อหาความรู้ที่สนใจ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในยุคข้อมูล

ข่าวสารมีความสำคัญ คนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็เปรียบเสมือนถนนสำหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ต้องการ เรายังต้องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึง นั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวกลางคอยให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้โดยการพัฒนาของ

 

4. สรุปว่า ต้องการสร้างเว็บ blog เรื่อง.บทเรียนอาเซียน… เพื่ออะไร ทำไม

 

ข้อความด้านล่างนี้ คือตัวอย่างการเขียน แนวคิด ที่มา และความสำคัญ ค่ะ นักเรียนศึกษาและเอาไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเรื่องหรือหัวข้อที่นักเรียนได้ศึกษา

 

                ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในยุคข้อมูล

ข่าวสารมีความสำคัญ คนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เปรียบเสมือนถนนสำหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ต้องการ เรายังต้องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึง นั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวกลางคอยให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก

ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กำลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปัจจุบัน ทำให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Static Web คือมีการนำเสนอข้อมูลทางเดียว (one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้   แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยุคที่ทำให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้น เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์  
จุดกำเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุค Web 3.0  ความนิยมขอ Social Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลก ปัจจุบัน Social Network Website ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ การสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

                ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ……(เรื่องที่นักเรียนนำมาทำบทเรียน หรือเนื้อหาในเว็บบล็อก) นั้น เป็นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ…อาเซียน……… ซึ่งมีเนื้อหา……… (ก็เขียนไปว่านักเรียนนำเรื่องอะไรมาศึกษา เขียนเป็นเนื้อหาย่อๆๆ เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาทำเป็นบทเรียน)

 

                ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะนำเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ WordPress  มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง……อาเซียน…………….เพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป

 

7. วัตถุประสงค์   (ต้องเขียนเป็นข้อๆ และสัมพันธ์มาจากชื่อเรื่องของโครงงาน)

                7.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress   เรื่อง อาเซียน………
7.2  เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ …..(เรื่องที่ทำ)…อาเซียน
                7.3  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น
7.4  เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป

 

8. หลักการและทฤษฎี

          (ให้อธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงานพัฒนาเว็บบล็อก แยกเป็นเนื้อหาย่อๆ เช่น
1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)                                                               คือ
Blog ก็คล้ายๆกับไดอารี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเอง
แต่ความหมายของ Blog (ย่อมาจาก weblog หรือ web log) หมายถึง เว็บไซต์ที่มีรูปแบบง่าย ๆ โดยเนื้อหาใน blog จะแยกเป็นส่วนย่อย ๆ วางอยู่เรียงกันตามลำดับเวลาที่เขียนเนื้อหานั้น เริ่มต้นด้วยเนื้อหาส่วนที่อัปเดต(update) ใหม่สุด แล้วไล่ย้อนหลังกลับไปเรื่อย ๆ blog แตกต่างจาก ไดอารี่ออนไลน์คือ เนื้อหาใน blog จะเรียงลำดับจากใหม่ไปเก่า กลับกันกับไดอารี่ที่มักมีแต่เนื้อหาของวันที่ปัจจุบัน หรือไม่ก็เรียงจากข้อความเก่า (เขียนก่อน) ไปหาใหม่ (เขียนทีหลัง) ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการบันทึกเรื่องราวประจำวันเพียงอย่างเดียวเหมือนกับความหมายของไดอารี่

2. ประเภทของเว็บบล็อก                       บล็อก (blog) คือลูกผสมระหว่าง web กับ log จึงกลายเป็น blog ซึ่งก็คือเว็บ (web)  ที่ใช้ข้อมูล (log) นั่นเอง หากจะอธิบายให้ชัดเจนก็คือ คำแรก “เว็บ”  (web) มาจากอินเตอร์เน็ตเวิร์ลไวด์เว็บ (WWW) และคำที่สอง “ล็อก” (log) สื่อความหมายว่าการเก็บบันทึก ดังนั้นแล้ว เมื่อนำสองคำมารวมกัน จึงเกิดเป็นคำใหม่ได้ว่า “weblog” ความหมายโดยนัยยะ แปลออกมาได้อย่างชัดเจนว่า “การบันทึกไว้บนอินเตอร์เน็ตเวลิ์ดไวด์เว็บ” นั่นเอง
3. เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก                                   ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ blog

1. www.bloggang.com เว็บแรกที่นำมาแนะนำให้รู้จักกันก็คือ BlogGang.com ซึ่งเป็น Weblog ที่เป็นภาษาไทย และก็เป็นของคนไทยทำด้วยเช่นกัน เว็บนี้เขามีสโลแกนที่อ่านดูแล้วโดนใจไม่ใช่น้อย \”Weblog for you and your gang\”

2. www.blogger.com สำหรับ Weblog ถัดมาที่เรานำมาแนะนำให้รู้จักกันคือ blogger.com ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและโด่งดังในต่างประ เทศมาก และก็เป็น Weblog อันดับต้นๆ ที่เปิดให้บริการด้วย หน้าแรกของเว็บออกแบบมาง่ายๆ แต่ก็ได้ใจคนใช้บริการไปเยอะทีเดียว
3. weblog.manager.co.th ใครที่ชอบอ่านข่าวการบ้าน การเมือง หรือบันเทิงจากเว็บไซต์ผู้จัดการเป็นประจำอยู่ละก็ ตอนนี้แนะนำให้คุณลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บนี้เพราะคุณจะได้สิทธิ์ในการมี blog เป็นของตนเอง รวมถึงการเข้าไปอ่าน blog ดีๆ จากเพื่อนสมาชิกด้วย เทาที่ดูคร่าวๆ นั้น แฟนๆ ของเว็บผู้จัดการมีจำนวนมากทีเดียว สังเกตได้จากจำนวนสมาชิกและผู้ที่เข้ามาอ่านข้อความใน blog ต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอ
(เนื้อหาสั้นๆ ตรงนี้ให้ไปค้นคว้าในเว็บไซต์ค่ะ อย่าลืมบอกแหล่งที่มาในส่วนอ้างอิงของแบบเสนอโครงร่างด้วยนะคะ)

That’s an error.

The requested URL /search… is too large to process. That’s all we know.

 

 

 

9. ขอบเขตของโครงงาน   

(ให้ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ที่ใด และมีชิ้นใดบ้างที่ต้องจัดซื้อหรือหยิบยกมาจากที่ต่าง ๆ – กำหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา – แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการนำเสนอผลงาน – งบประมาณที่ใช้)

1.  จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress

เรื่อง …ความเป็นมาอาเซียน……(ใส่ชื่อบทเรียนที่นักเรียนได้ศึกษาหรือค้นคว้า)
2.  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่
2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.2  เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com
2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com  www.google.com
2.4  โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0

 

10. ขั้นตอนและแผนดำเนินงาน

ที่

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

สัปดาห์ที่

สัปดาห์ที่

1

2

3

4

1

2

1

คิดหัวข้อโครงงาน

ü

2

ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล

ü

3

จัดทำโครงร่างเพื่อนำเสนอ

ü

4

ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

ü

 

5

นำเสนอรายงานความก้าวหน้า
ของโครงงานครั้งที่ 1

ü

6

นำเสนอรายงานความก้าวหน้า
ของโครงงานครั้งที่ 2

ü

7

ปรับปรุง ทดสอบ

ü

6

จัดทำเอกสารรายงานโครงงาน

ü

8

ประเมินผลงาน

ü

9

นำเสนอโครงงานผ่านเว็บ blog

ü

 

10. สถานที่ดำเนินงาน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    (ให้เขียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้)เพือได้รู้gdujp;dy[vkg:upo
11.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress   เรื่อง………
11.2  ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่อง……อาเซียน.(เรื่องที่ทำ)…
                11.3  ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น
11.4  สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป
เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้
11.5  ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

12. เอกสารอ้างอิง

ชื่อเว็บไซต์ต่างๆ ที่เราจะสร้างนำเนื้อหามาสร้างเป็นบทเรียนในเว็บบล็อกของเรา และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Social Media (ซึ่งใช้เขียนแนวคิด ที่มา และความสำคัญ และหลักการและทฤษฎีต่างๆ)                                                                    hat’s an error.

The requested URL /search… is too large to process. That’s all we know.

 

ลงชื่อ……………………………………..
(อนัดดา  กลางยาแสน                               )
ผู้เสนอโครงงาน

 

ลงชื่อ………………………………………
(นายดำรงค์ศักดิ์   อ้วนมะโฮง)
ครูที่ปรึกษาโครงงาน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

อุ๋ม

Posted on by omkeem | 1 Comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Posted in Uncategorized | 2 Comments